Carregant la pàgina...
ESO - EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATORIA


Projecte Educatiu

El Món està canviant vertiginosament. Els canvis tecnològics són el motor d'aquestes transformacions extraordinàries, però no es limiten a una parcel·la de la societat, sinó que condicionen totes les àrees de la nostra vida.
Com deu ser un projecte educatiu respondre a aquests desafiaments fascinants? Ha de canviar les seves maneres de pensar, de fer, de sentir i de ser.
Els nostres estudiants seran educats i formats per a integrar-se en una societat de la qual no sabem exactament el que els pot demandar. El que ens porta a formar-los en un coneixement flexible, plàstic i fàcil d'adaptar a qualsevol desafiament que se'ls presenti.

Prioritzem un model de coneixement on el «el saber» està condicionat al desenvolupament del «desig de saber», de la capacitat d'accedir al coneixement. Promovem el treball de recerca i les habilitats comunicatives. Generalitzem els hàbits del treball cooperatiu i la il·lusió per a accedir a aprenentatges efectius. Avaluem els assoliments aconseguits i incitem a superar les dificultats.
Monlau no és punt i final, sinó el senyal de sortida per a fer dels aprenentatges i el coneixement un estímul que ens acompanyi durant la resta de les nostres vides.Pla d'estudis

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una eta educativa obligatòria per a totes els alumnes en edat escolar que s’estiguin al llarg de 4 anys després de l’Educació Primària, dels 12 als 16 anys.
L’ESO proporciona una formació necessària per seguir amb estudis de Batxillerat i Formació Professional de Grau Mitjà. S’estructura en quatre cursos dividits en dos cicles i s’organitza d’acord amb els principis d’educació comú i d’atenció a la diversitat de l’alumnat. A Monlau, a més a més, entenem l’ESO com una etapa clau per treballar amb els i els joves la seva orientació educativa i professional.
A l’ESO posem tots els recursos per proporcionar a tot l’alumnat una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid i adquirir els habilitats i els competències tecnològiques, culturals, socials i emocionals necessàries.

La finalitat és que els alumnes que cursin l’ESO és que adquireixen els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics, desenvolupin i consolidin hàbits d’estudi i de treball, és preparin per la seva incorporació a estudis posteriors i/o coneguin el mercat laboral, i per últim formin als nois i noies de l’ESO per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.
A Monlau oferim en l’etapa de l’ESO un aprenentatge funcional i adaptat a la diversitat global dels alumnes. Fomentem el treball col·lectiu i cooperatiu i l’esforç individual en l’aprenentatge per tal d’enfortir la voluntat de treball i l’autonomia intel·lectual.


BatxilleratPla d'estudis

El batxillerat és l'última etapa de l'educació secundària, de caràcter voluntari, i dura dos anys, normalment entre els 16 i 18 anys.
Es desenvolupa en diverses modalitats, de manera flexible i pot prendre diferents itineraris dins de cada modalitat de Batxillerat per a poder oferir una formació més especialitzada tenint en compte els interessos professionals dels joves en un futur pròxim.
En el Batxillerat posem tots els recursos per a proporcionar a tots els estudiants una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid i adquirir les habilitats i competències tecnològiques, culturals, socials i emocionals necessàries..
El Batxillerat té com a finalitat:

  • Proporcionar formació general, afavorint una major maduresa intel·lectual i personal, així com una major capacitat per a adquirir una àmplia gamma de coneixements i habilitats.
  • Preparar i assegurar les bases per a estudis posteriors, tant universitaris com de formació professional.
  • Orientar, permetre i dibuixar les teves preferències i interessos.

  • Per a accedir al Batxillerat has d'estar en possessió del títol de graduat en educació secundària. Quan hagis acabat amb èxit els estudis, rebràs el títol de batxiller, en qualsevol de les seves modalitats. Podràs continuar estudiant després del Batxillerat en Formació Professional de Grau Superior o en la Universitat a través de la superació de les PAU.
    En Monlau oferim en Batxillerat un aprenentatge funcional i adaptat a la diversitat global dels estudiants. Fomentem el treball col·lectiu i cooperatiu i l'esforç individual en l'aprenentatge per a enfortir la voluntat de treball i l'autonomia intel·lectual.